PRIVACYVERKLARING

Bij De Vaartkapoen hechten we groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken we de persoonsgebonden gegevens die ons verstrekt worden met de grootste zorg.

Hieronder leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.  Heeft u hierna nog vragen, dan kan u terecht bij onze privacy beambte.  

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken we voor de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Vaartkapoen .  
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven (inschrijving via website)
  • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.  Dit is een wettelijke verplichting.
  • Het bepalen van tarieven
  • Het afleveren van tickets
  • Contactname igv. Programmatiewijziging of annulatie

We verzamelen die gegevens steeds met de expliciete goedkeuring van de betrokkene.

We verwerken die gegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).  Meer informatie over deze verordening vindt u op https://www.privacycommission.be.

De Vaartkapoen verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Alle informatie die we in het kader van onze werking verzamelen is eigendom van De Vaartkapoen en worden niet aan derden doorgegeven.

BEWAARTERMIJN

De Vaartkapoen bewaart uw gegevens zolang het nodig is om een goede dienstverlening te waarborgen.

BEVEILIGING

De Vaartkapoen zorgt ervoor dat uw gegevens op een veilige manier bewaard worden.  Ingeval er een beveiligingslek zou plaatsvinden,  wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

INZAGE IN DE EIGEN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens.  U kan uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren.  Als dat nodig zou zijn, kan u vragen uw gegevens te wissen.  U kan hiervoor terecht bij onze privacy beambte.

AUTOMATISCHE OPSLAG NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit doen we de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 
Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser. 
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door GC De Vaartkapoen herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. We geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.

WIJZIGINGEN

We toetsen ons beleid regelmatig aan de van kracht zijnde wetgeving.  Het is dan ook mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst zal worden gewijzigd.  In dat geval worden wijzigingen op deze pagina bekendgemaakt.

--------

vzw GC De Vaartkapoen (VK concerts, VK art, Caleidoscoop)

GC De Vaartkapoen is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft de leefkwaliteit van de stad te bevorderen.  Ze doet dat door haar gemeenschapsvormende werking op het vlak van:

  1. Communicatie, informatie en dienstverlening;
  2. Culturele participatie, animatie en spreiding;
  3. Educatie en permanente vorming.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel en heeft haar maatschappelijke zetel in de St Jozefstraat 14, 1080 Brussel.